Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1876/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năMtải về 8.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.97 Kb.
#12240

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 1876/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng thành tích trong việc

thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 302/SNV-TĐ ngày 23.12.2010,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2010.

1. Nhân dân và cán bộ huyện Quế Võ;

2. Nhân dân và cán bộ huyện Gia Bình;

3. Nhân dân và cán bộ huyện Tiên du.

Kèm theo tiền thưởng mỗi tập thể: 1.460.000 đồng. Tổng số tiền thưởng: 4.380.000 đồng (bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhân Chiến

Каталог: noidung -> khenthuongxp -> Lists -> khenthuongxp -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1569/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ỉnh bắc ninh số: 1630/QĐ-ubnd
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1779/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1875/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1877/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ỉnh bắc ninh số: 1923/QĐ-ubnd
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2195/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2196/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2197/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xă HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương